KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU DZIECKA

Kamienie milowe w rozwoju dziecka to określone umiejętności, które zdobywane są w przewidywalnej kolejności i określonym czasie. Rozwój dziecka przechodzi wiele różnych faz, kolejne etapy powinny następować mniej więcej po sobie – opanowanie jednych stanowi podbudowę dla następnego etapu rozwoju dziecka. W przebiegu rozwoju dziecka naturalnie zdarzać mogą się różne nieprawidłowości, które nie zawsze muszą oznaczać, że dzieje się coś złego. Są one sygnałem do przyjrzenia się rozwojowi dziecka, by móc jak najwcześniej zareagować i wdrożyć interwencje, które będą stymulować rozwój poszczególnych funkcji i wyrównywać deficyty. Szybka interwencja pozwala na niepogłębianie się zachodzących anomalii.

Prawidłowe warunki do rozwoju dziecka to nie nadmiar, wyręczanie, a prostota i uważność – najlepiej jest monitorować rozwój dziecka, a w razie niepokoju konsultować go ze specjalistą: lekarz, położna, fizjoterapeuta, rehabilitant, psycholog, pedagog.

Kamienie milowe – wiek: do 3 m.ż

 

Rozwój emocjonalny: Uspokaja się samodzielnie na krótko (np. Ssąc rękę),

W stanie czuwania interesuje się światem zewnętrznym (np. Patrzy na przedmioty, lokalizuje dźwięk)

Uspokaja je bliskość opiekuna I kojące bujanie

Wyraża zadowolenie lub dyskomfort

Rozwój społeczno-relacyjny:

 

Patrzy na twarz opiekuna

Głuży w odpowiedzi

Lokalizuje znane głosy I dźwięki

Okazuje zainteresowanie różnymi wyrazami twarzy

Rozwój mowy i komunikowanie się: Podąża za dźwiękiem (np. Odwraca głowę w stronę dźwięki)

Głuży i grucha

Naśladuje proste wyrazy twarzy (uśmiech, wystawianie języka)

Rozwój poznawczy:

 

Podąża wzrokiem za ludźmi I przedmiotami

Traci zainteresowanie lub protestuje, gdy aktywność się nie zmienia

Rozwój ruchowy i fizyczny:

 

Unosi klatkę piersiową, leżąc na brzuchu

Trzyma uniesioną głową bez podtrzymania

Dłonie często są otwarte

Kamienie milowe – wiek: do 6 m.ż

 

Rozwój emocjonalny: Okazuje pewien zakres emocji, włączając zadowolenie, podekscytowanie, smutek, strach, złość, zaskoczenie

Wyraża złość, frustracje lub protest czytelnym płaczem I wyrazem twarzy

Gdy jest w dystresie, uspakaja się pocieszany przez opiekuna

Rozwój społeczno-relacyjny:

 

Angażuje się we wzajemne interakcje społeczne (np. Proste zabawy naprzemienne, „nie ma jest”)

Uważnie przygląda się twarzą

Rozwój mowy i komunikowanie się: Naśladuje dźwięki

W zróżnicowany sposób płacze, wyrażając głód, ból lub zmęczenie

Wokalizacjami wyraża podekscytowanie I niezadowolenie (śmieje się I grucha)

Rozwój poznawczy:

 

Śledzi przedmioty wzrokiem z boku na bok

Eksperymentuje, badając związek przyczyna-skutek (np. Uderza łyżką w stół)

Uśmiecha się I wokalizuje na widok własnej twarzy w lustrze

Z daleka rozpoznaje znane sobie osoby I przedmioty

Rozwój ruchowy i fizyczny:

 

Potrafi pacnąć wiszący przedmiot

Odpycha się nogami, gdy stopy dotykają twardej powierzchni

Siedzi bez podparcia

Przewraca się z brzucha na plecy

Łączy ręce w linii środkowej ciała

 

Kamienie milowe – wiek: do 9 m.ż

 

Rozwój emocjonalny: Ma strategie samouspokajania (np. Pieluszka)

Przejawia preferowanie swoich rodziców, opiekunów

Rozwój społeczno-relacyjny:

 

Okazuje czujność w stosunku do obcych

Protestuje w sytuacji rozłąki z opiekunem

Podtrzymuje wzajemną, dwustronną komunikację poprzez wokalizowanie I kontakt wzrokowy

Naśladuje proste gesty innych

Rozwój mowy i komunikowanie się: Zachęcony naśladuje dźwięki mowy

Wydaje dźwięki aby okazać radość lub niezadowolenie

Zaczyna posługiwać się gestami, aby komunikować, co chce I czego potrzebuje (np wyciąga ręce żeby zostać wzięty na ręce)

Okazuje rozumienie często rozumianych słów (np pa pa)

Rozwój poznawczy:

 

Wkłada przedmioty do buzi lub stuka przedmiotami

Próbuje dosięgnąć przedmiotów, które są poza bezpośrednim zasięgiem

Szuka przedmiotu który został schowany na jego oczach (np zabawki pod kocykiem)

Rozwój ruchowy i fizyczny:

 

Turla się w obie strony – z brzucha na plecy I odwrotnie

Samodzielnie siada

Stoi ze wsparciem (np. na łóżeczku trzyma się szczebelków)

Samodzielnie przemieszcza się (np. pełzając I raczkując)

Sięga I chwyta przedmioty, przekłada je z ręki do ręki

        Kamienie milowe – wiek: do roku

 

Rozwój emocjonalny: W nowych sytuacjach I miejscach spogląda na opiekuna, aby szukać informacji (np patrzy na opiekuna jak wchodzi do nowego miejsca)

Spogląda na opiekuna, aby dzielić się swoimi emocjami

Posługuje się gestami aby komunikować uczucia (klaszcze w ekscytacji)

Rozwój społeczno-relacyjny:

 

Podaje przedmioty, aby inicjować interakcje (wręcza opiekunowi książeczkę, aby jej posłuchać)

Bawi się w zabawy interakcyjne (sroczka kaszkę ważyła)

Patrzy na znane sobie osoby, gdy usłyszy ich imię

Wyciąga ręce I nogi, aby pomagać przy ubieraniu

Rozwój mowy i komunikowanie się: Rozumie znaczenie słowa „nie”

Reaguje na swoje imię

Gaworzy sylabami (mamamam lub babababa)

Wskazuje palcem na przedmioty w pobliżu

Wypowiada kilka słów (mama, tata, baba, da, am)

Rozwój poznawczy:

 

Patrzy, jak coś upada

Wkłada rzeczy do pojemnika I wyjmuje je

Bawi się dwiema rzeczami naraz

Rozwój ruchowy i fizyczny:

 

Robi parę kroków bez trzymania się

Chodzi przy meblach

Stoi samodzielnie

Bierze rzeczy chwytem pęsteowym (kciuk I palec wskazujący, np chrupka)

Raczkuje, leżąc na brzuchu, podciągając się rękami i odpychając się nogami – pierwsze duże doświadczenia stymulacji obu półkul mózgu, pierwsze ruchy naprzemienne

        Kamienie milowe – wiek do 15 m.ż

 

Rozwój emocjonalny: Okazuje uczucia dając buziaki (bez cmokania ustami)

Okazuje czujność lub strach, przywierając do opiekuna lub chowając się za niego

Rozwój społeczno-relacyjny:

 

Poszukuje uwagi ze strony innych i cieszy się z niej

Angażuje się w zabawę równoległą z rówieśnikami

Powtarza dźwięki lub działania, aby przywołać czyjąś uwagę

Rozwój mowy i komunikowanie się: Posługuje się prostymi gestami (kręcenie głową na „nie”, machanie na „pa pa”)

Wydaje dźwięki o zmiennej intonacji

Posługuje się złożonymi umiejętnościami komunikacyjnymi, integruje gesty, wokalizacje i kontakt wzrokowy

Podąża za prostymi poleceniami (podaj piłkę)

Rozwój poznawczy:

 

Naśladuje złożone gesty (np. w piosence)

Inicjuje podzielanie uwagi

Posługuje się przedmiotami zgodnie z ich znaczeniem

Rozwój ruchowy i fizyczny: Przesuwa przedmioty

Chodzi samodzielnie

        Kamienie milowe – wiek do 18 m.ż

 

Rozwój emocjonalny: Demonstruje strategie samouspokojenia się

Żartuje z innymi (np. Śmiej się z min)

Rozwój społeczno-relacyjny:

 

Lubi wręczać innym przedmioty w zabawie

Przejawia autonomie (ja sam)

Okazuje zmartwienie gdy komuś coś się stanie

Rozwój mowy i komunikowanie się: Każdego miesiąca zasób słów się zwiększa

Kiedy coś wskazuje palcem, odwraca się żeby sprawdzić czy opiekun coś widzi

Łączy słowa, gesty i kontakt wzrokowy, aby komunikować uczucia i prośby

Rozwój poznawczy:

 

Wskazuje przynajmniej jedną część ciała

Odgrywa w zabawie przedmiotami sekwencje związane z prawidłowym posługiwaniem się nimi (np. Popycha wywrotkę i odgrywa wysypywanie)

Bawi się w proste zabawy na niby (karmi lalkę)

Bazgrze kredką lub flamastrem

Przewraca strony w książce

Rozpoznaje się w lustrze

Rozwój ruchowy i fizyczny:

 

Składa wieżę z dwóch klocków

Z pomocą pokonuje schody

Pomaga przy ubieraniu i rozbieraniu

Je łyżeczką

Pije z otwartego kubka

        Kamienie milowe – wiek do 24 m.ż. (dwa lata)

 

Rozwój emocjonalny: Okazuje zawstydzenie, dumę, skruchę i poczucie winy

Okazuje empatie

Nazywa i rozumie nazwy prostych emocji

Rozwój społeczno-relacyjny:

 

Najpierw bawi się w pobliżu innych dzieci, a potem coraz częściej zauważa i naśladuje zabawę innych

Naśladuje działania dorosłych (np. Kładzie talerz na stole, naśladuje pozy ciała i gesty)

Rozwój mowy i komunikowanie się: Składa dwuwyrazowe frazy (np. Tata pa, pa?)

Nazywa obrazki w książce (ptaszek, piesek)

Naśladuje głosy zwierząt (muu, miau)

Używa niektórych zaimków, aby odnieść się do siebie (moje)

Rozwój poznawczy:

 

Wykonuje dwuetapowe polecenia (podnieść buty i schowaj je do szafki)

Zaczyna sortować kształty i kolory

Szuka schowanego przedmiotu

Rozwój ruchowy i fizyczny:

 

Uczestniczy w ubieraniu

Potrafi stanąć na palcach

Kopie piłkę

Biega

Rysuje kreski

Pije przez słomkę

Wchodzi i schodzi po schodach, trzymane za rękę

        Kamienie milowe  – wiek 3 lata

 

Rozwój emocjonalny: Okazuje cały zakres emocji

Wyraża dystres lub złość słowami

Otwarcie, werbalnie okazuje uczucia

Rozwój społeczno-relacyjny:

 

Dzieli się z innymi

Potrafi czekać na swoją kolej w zabawie

Okazuje zmartwienie i podejmuje działania gry rówieśnik płacze

Chwali się swoimi osiągnięciami

Pomaga w prostych zabawach

Rozwój mowy i komunikowanie się: Wyraźnie wypowiada głoski twarde (k, g, f, t, d, n)

Buduje logiczne wypowiedzi używając spójników „bo”, „ale”

Zadaje pytania „dlaczego”, „jak”

Zapytane podaje swoje imię, wiek, płeć

Nazywa większość rzeczy w otoczeniu

Rozumie przyimki przestrzenne „na”, „w”, „pod”

Używa prawidłowo zaimków osobowych i dzierżawczych
„ja”, „moje”, „ich”, „ty”, „jego”

Rozwój poznawczy:

 

Prawidłowo nazywa niektóre kolory

Bawi się tematycznie na niby przedmiotami, udaje zwierzęta i ludzi

Odpowiada na proste pytania „dlaczego”

Rozumie pojęcia „większy”, „mniejszy”

Odgrywa złożone codzienne działania, które obserwuje u innych

Rozwiązuje proste problemy (np. Otwiera pojemnik, aby dostać się do tego co jest w środku)

Słucha opowiadania przez 5 min

Bawi się samodzielnie przez 5 min

Rozwój ruchowy i fizyczny:

 

Potrafi posługiwać się niektórymi przyciskami, klamkami i innymi ruszającymi się częściami

Wspina się na wysokie i niskie konstrukcje

Płynnie biega

Rysuje koło według wzoru

Pedałuje na trójkołowym rowerku

Łapie i kopie dużą piłkę

wchodzi i schodzi po schodach, stawiając nogi naprzemiennie

        Kamienie milowe – wiek 4 lata

 

Rozwój emocjonalny: Wyraża słowami dystres lub złość

Stosuje podstawowe kulturowe zasady okazywania emocji

Rozwój społeczno-relacyjny:

 

Udaje w zabawie „mamę” lub „tatę” (lub innych opiekunów)

Mówi o rodzicu/opiekunie podczas jego nieobecności, pyta o niego

Angażuje się w zabawę wymagającą współpracy z innymi dziećmi

Ma ulubioną koleżankę/kolegę

Rozwój mowy i komunikowanie się: Opowiada o wydarzeniach z przedszkola czy z domu

Rozpoznaje rymy

Śpiewa piosenki i recytuje wierszyki z pamięci

Potrafi opowiedzieć historyjkę

Przedstawia się z imienia i nazwiska

Odpowiada na pytania „kiedy”, „jak”

Używa określeń czasu

Posługuje się różnymi słowami i przymiotnikami aby mówić o sobie

Mówi zrozumiale dla innych, także obcych

Rozwój poznawczy:

 

Nazywa wiele kolorów i niektóre cyfry

Liczy do pięciu

Ma podstawowe rozumienie czasu

Dzieli się swoimi minionymi doświadczeniami

Łączy działania i emocje

Rysuje postać składającą się z dwóch do czterech części ciała

Rozumie, że działania wpływają na emocje innych

Mówi o tym, co jest właściwe a co nie

Czeka na swoją kolej w prostych grach

Rozwój ruchowy i fizyczny:

 

Podskakuje, skacze, stoi na jednej nodze przez 2 sekundy

Udaje mu się złapać dużą piłkę

W ciągu dnia korzysta z toalety (z nielicznymi wpadkami)

Przelewa płyn z jednego naczynia do drugiego, wycina pod nadzorem, ugniata własne jedzenie

        Kamienie milowe – wiek 5 lat

 

Rozwój emocjonalny: Wyraża naraz dwie emocje lub więcej

Jest świadome i zainteresowane osiąganiem sukcesu

Okazuje więcej pewności siebie wynikającej z większej
samodzielności i autonomii

Rozwój społeczno-relacyjny:

 

Chce upodobnić się do podziwianych, prawdziwych lub wyobrażanych osób/postaci

Ceni sobie zasady obowiązujące w interakcji

Uczestniczy w grupowych aktywnościach, które wymagają podziału ról (np. podążania za liderem)

Moduluje prawidłowo głos, dopasowuje się do sytuacji lub do słuchacza

Rozwój mowy i komunikowanie się: Wypowiada wszystkie głoski, może przekręcać trudniejsze głoski

Prawidłowo posługuje się określeniami czasu

Odróżnia, które słowa się rymują, a które nie

Rozpoznaje słowa rozpoczynające się na te samą głoskę

Opowiada prostą historyjkę całymi zdaniami

Potrafi podać imię, nazwisko i adres

Rozwój poznawczy:

 

Liczy do 10 lub więcej

Rysuje postać składającą się przynajmniej z 6 elementów

Przyznaje się do swoich błędów i niewłaściwych zachowań i potrafi przeprosić

W większości odróżnia co jest realne, a co zmyślone

Podąża za zasadami prostych zabaw

Uczestniczy przez 15 minut w grupowych aktywnościach

Rozwój ruchowy i fizyczny:

 

Staje na jednej nodze przez 10 sekund lub dłużej

Rysuje według wzoru trójkąt i inne kształty

Skacze na jednej nodze

Posługuje się sztućcami

Samodzielnie korzysta z toalety

Samodzielnie huśta się na huśtawce

Opracowanie własne na podstawie KLASYFIKACJA DIAGNOSTYCZNA DC:0-5
Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa