Doradztwo zawodowe

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
  a) rynku pracy;
  b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;
  c) wykorzystania posiadanych uzdolnień, talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;
  d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym;
  e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;
  f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
  – udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
  – prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
  – koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
  wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami.

Szczegółowa organizacja pracy w zakresie doradztwa i pre- oraz orientacji zawodowej w Poradni.

1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu uczniowie mają możliwość poznania swoich predyspozycji zawodowych (m. in. zdolności intelektualnych, zainteresowań, osobowości) na podstawie indywidualnej diagnozy psychologicznej. Wybrane i stosowane testy w PPP Rawicz w tym zakresie to np. test zdolności APIS-P, APIS-Z, Test komputerowy – Wstępna orientacja zawodowa, testy projekcyjne, Psychorysunek, Test twórczego myślenia, kwestionariusze umiejętności i inne testy.

2. Pomoc z zakresu orientacji zawodowej udzielana uczniom w poradni może mieć także charakter grupowy. Adresatami grupowego poradnictwa są w szczególności uczniowie klas kończących poszczególne etapy edukacyjne. Naszym zadaniem jest towarzyszenie klientowi w kluczowych momentach procesu wyboru zawodu, pomoc w uzyskaniu wiedzy o nim samym, o otoczeniu i uwarunkowaniach, które w każdym momencie życia mają istotne znaczenie dla decyzji zawodowych.

3. Konsultacje z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzone będą w ciągu całego roku szkolnego. Za realizację zadań odpowiedzialni są pracownicy poradni: Beata Twarda (psycholog), Monika Lorenc (pedagog, doradca zawodowy). Badania psychologiczne przeprowadzają także Barbara Szober (psycholog) oraz Agnieszka Pierzchała (psycholog).

4. Na konsultacje do psychologa, doradcy zawodowego w poradni zgłaszają uczniów rodzice /lub prawni opiekunowie/. Pełnoletni uczniowie mogą umawiać się na wizytę samodzielnie.

5. Konsultacje w poradni mają charakter indywidualny. Uczniowi gimnazjum w czasie wizyty w poradni powinien towarzyszyć rodzic /prawny opiekun/.

6. Zgodnie z zapotrzebowaniem szkół pracownicy poradni mogą uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym dla rodziców uczniów gimnazjum, poświęconym problematyce wyboru zawodu przez młodzież. Termin spotkania prosimy uzgodnić z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

7. Nauczycieli, wychowawców i pedagogów zainteresowanych prowadzeniem zajęć grupowych w ramach szkolnego poradnictwa zawodowego zapraszamy do odwiedzenia strony Internetowej naszej poradni (www.poradniarawicz.pl), zakładka – „Doradca zawodowy”/, gdzie znajdziecie Państwo materiały metodyczne, scenariusze zajęć, informacje o ofercie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu rawickiego.

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu, podobnie jak w roku poprzednim, przyłącza się do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery ( www.tydzienkariery.pl). Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu systematycznie uczestniczy w Rawickich Targach Edukacyjnych i Targach Pracy.

10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu współpracuje z innymi instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym, a w szczególności:

 • Szkolnym Ośrodkiem Kariery w Gimnazjum nr 1 w Rawiczu,
 • Szkolnym Ośrodkiem Kariery w Gimnazjum w Sierakowie,
 • Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Lesznie, Oddział w Rawiczu,
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu,
 • Gminnym Centrum Informacji w Rawiczu,
 • Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Lesznie,
 • Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Z doradcami zawodowymi ze wszystkich szkół z terenu powiatu rawickiego.