Dysleksja

Procedura diagnozowania ryzyka dysleksji rozwojowej

 oraz badań uczniów dyslektycznych

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591)
  • Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534 ze zm.)

Informacje podstawowe: Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

– Pierwsza diagnoza mająca na celu rozpoznanie u ucznia ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się powinna być przeprowadzona w klasach II – III (I etap edukacyjny). W wydanej wówczas opinii zalecone zostają formy i metody pracy z dzieckiem mające na celu wyrównanie stwierdzonych podczas badań deficytów w rozwoju percepcyjnomotorycznym oraz usprawnienie (z wykorzystaniem specjalnych metod terapeutycznych) umiejętności czytania, pisania, liczenia, np. na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

 – Na II etapie edukacyjnym przeprowadzana jest specjalistyczna diagnoza ucznia, u którego rozpoznano wcześniej ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Na tym etapie edukacyjnym może zostać wydana opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się po odbyciu przez ucznia minimum sześciomiesięcznej terapii pedagogicznej mającej na celu niwelowanie wykrytych deficytów rozwojowych wpływających na proces pisania (pod kątem jakości graficznej pisma, poprawności zapisu, czytania).

PROCEDURY:

  1. Diagnozy poziomu ryzyka dysleksji u dzieci ośmioletnich dokonujemy na wniosek rodziców (wzór nr 1) oraz w oparciu o opinię nauczyciela charakteryzującą rodzaj niepowodzeń szkolnych dziecka.
  2. W celu przeprowadzenia badań pod kątem dysleksji, dysgrafii, dysortografii rodzice (prawni opiekunowie) ucznia lub pełnoletni uczeń składają wniosek do poradni:

                  – rodzice wypełniają wniosek – wzór nr 1,

                  – pełnoletni uczeń wypełnia wniosek – wzór nr 2.

3.  Do wniosku należy dołączyć Informację o specyficznych trudnościach

     ucznia w czytaniu i/lub pisaniu – załącznik A (wypełnia nauczyciel

     języka polskiego).

4.  Wnioskodawcy dostarczają co najmniej dwa sprawdziany ortograficzne

     lub inne prace pisemne, które pozostaną w indywidualnych teczkach

     badanych oraz zeszyty szkolne ucznia (w miarę możliwości od  

     najwcześniejszego okresu nauki w szkole).

5.  W celu ustalenia dysleksji przeprowadzane jest badanie pedagogiczne

     i psychologiczne.

6. W przypadku słabej znajomości zasad pisowni i ewidentnych zaburzeń o

    charakterze dyslektycznym, uczeń musi zgłosić się na kolejne badanie

    pedagogiczne po opanowaniu wiadomości o zasadach pisowni.

7. Po zdiagnozowaniu u ucznia deficytów rozwojowych mających wpływ na

    otrzymaniu opinii stwierdzającej dysleksję, dysortografię lub dysgrafię

    uczeń zobowiązany jest pracować nad poprawą umiejętności pisania

i/lub czytania do czasu następnego badania w poradni, jest także

zobowiązany do przechowywania wykonywanych ćwiczeń.

    Wskazana jest kontrola pracy ucznia przez rodziców, a także nauczyciela

    języka polskiego lub specjalistę szkolnego.

 8. Badania w celu zdiagnozowania dysleksji, dysortografii i dysgrafii oraz

     wydania opinii poradnia wykonuje przez cały rok szkolny.