HISTORIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to placówka oświatowa, której zasadniczym celem jest udzielanie pomocy we wczesnych stadiach powstawania problemów oraz podejmowania działań profilaktycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych. Taka placówka funkcjonuje również w Rawiczu.

Poradnia w Rawiczu powstała w lutym 1973r. Nosiła wtedy nazwę Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Jej założycielem i pierwszym dyrektorem była mgr Bogumiła Kasprzak – pedagog i logopeda. Od 01.09.1975r. na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 14.06.1975r. w miejsce Powiatowej Poradni Wychowawczo Zawodowej powołano Poradnię Wychowawczo-Zawodową.

Z dniem 01.01.1992r. została utworzona w Lesznie Wojewódzka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W jej skład weszły poradnie rejonowe i wspólnie stanowiły jeden zakład pracy. Jednak 30.09.1993r. Wojewódzka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie została rozwiązana, a wchodzące w jej skład placówki rozpoczęły działalność jako samodzielne poradnie.
Pani mgr Bogumiła Kasprzak funkcję dyrektora pełniła do 30.08.1992r. W wyniku postępowania konkursowego dyrektorem Poradni od 01.10.1992r. została mgr Maria Goździk, która tę funkcję pełniła do 31.08.2006r.

Od 01.09.2006r. funkcję dyrektora Poradni, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, powierzono mgr Ewie Latusek. Od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. funkcję dyrektora Poradni pełnił pan Piotr Popielas a od 01.09.2018 r. decyzją Zarządu Powiatu Rawickiego na okres 5 lat kierowanie placówką powierzono pani Marioli Szurynowskiej – pełniła stanowisko przez rok szkolny. Następnie przez rok obowiązki dyrektora pełniła mgr Kamila Wiśniewska. Od września 2020 r. funkcję powierzono mgr Elżbiecie Figisiak. Od 01.11.2023 r. obowiązki dyrektora pełni mgr Kinga Dudek-Stach.

Poradnia przez 28 lat nigdy nie posiadała własnego lokum, w związku z tym często zmieniała swoją siedzibę. Na początku mieściła się w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu, następnie przeniesiona została na ul. Buczka-obecnie Wazów, gdzie aktualnie mieści się Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Później poradnia została ulokowana w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rawiczu. Kolejne miejsce dla poradni znalazło się w budynku przy ul. Buszy 5. W roku 1999r. pojawiła się wizja następnej przeprowadzki. Urząd Miasta i Gminy w Rawiczu postanowił sprzedać budynek, w którym była poradnia. Decyzja ta zmusiła do poszukiwania nowego dla niej miejsca. Rodziły się różne pomysły na rozwiązanie tego problemu, tak wśród pracowników starostwa jak i poradni. Optymalnym rozwiązaniem okazało się kupienie w 2001 roku budynku od ZOZ w Rawiczu przy ul. Kopernika 4. Budynek ten wymagał jednak pewnej modernizacji i adaptacji do potrzeb poradni. Po zakończeniu prac modernizacyjnych, znajdowało się w nim 10 pomieszczeń, w których mieściły się gabinety pedagogów, psychologów, logopedów, gabinet dyrektora i sekretariat. Położenie budynku w centrum miasta, estetyczne urządzenie i dość bogate wyposażenie w narzędzia do badań, literaturę, komputery oraz sprzęt audio-video, stworzyły dobre warunki do pracy dla kadry poradni i korzystających z jej usług rodziców, uczniów i nauczycieli. Po piętnastu latach pracy poradni w budynku przy ulicy Kopernika konieczna była kolejna przeprowadzka – od dnia 14 października 2016 roku pracujemy w zrewitalizowanych pomieszczeniach budynków przy ulicy Grota – Roweckiego niegdyś zajmowanych przez wojsko polskie.

Aktualnie organem założycielskim  poradni i prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Rawiczu, a nadzór merytoryczny nad poradnią prowadzi Kuratorium  Oświaty w Poznaniu.

Dotychczasowe zmiany w systemie oświaty sprzyjały kształtowaniu się poradni jako specjalistycznej placówki przeznaczonej do udzielania wielospecjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Stąd w zakresie działalności poradni od wielu lat realizowane są podstawowe funkcje :

  • diagnostyczna
  • profilaktyczna
  • terapeutyczna
  • doradcza

Choć zmieniające się warunki społeczno – ekonomiczne i administracyjne oraz kolejne reformy systemu oświaty modyfikowały pracę poradni to wciąż jej podstawowym celem  było i jest poradnictwo i pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz logopedyczna udzielana rodzicom, dzieciom, młodzieży i nauczycielom dla potrzeb edukacji.