INFORMACJE

Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania zespołów orzekających ?

Zespoły orzekające są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych ( Dz. U. Nr 173, poz. 1072 ).

Co robią zespoły orzekające?

Zespoły orzekające prowadzą postępowanie orzekające i kwalifikacyjne do odpowiednich form kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły / dzieci chore/.

Kto i kiedy powołuje zespoły ?

Zespoły orzekające powołuje stosownym zarządzeniem dyrektor poradni. Dla każdego wniosku powołuje się odrębny Zespół Orzekający zgodnie z harmonogramem posiedzeń. W wyjątkowych przypadkach dyrektor może zwołać posiedzenie zespołu dodatkowo w innym terminie / najczęściej dotyczy to nauczania indywidualnego /.

Kto wchodzi w skład zespołu orzekającego ?

W skład zespołu wchodzą :

  1. dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
  2. psycholog,
  3. pedagog,
  4. lekarz / pełniący rolę konsultanta
  5. inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny / np.: logopeda /.

W posiedzeniu zespołu mogą wziąć udział wnioskodawcy, o czym powiadamia ich na piśmie przewodniczący.

Jakie orzeczenia i opinie wydają zespoły orzekające w PP-P w Rawiczu?

Zespoły organizowane i działające w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu wydają:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
a) niesłyszących,
b) słabo słyszących,
c) z niepełnosprawnością ruchową,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami / występowanie, co najmniej dwóch z wyżej wymienionych niepełnosprawności /,
2) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „ indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym ”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej przedszkolem,
4) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
5) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
6) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Gdzie organizowane są zespoły orzekające, które wydają orzeczenia i opinie dla dzieci niewidzących, słabo widzących oraz autystycznych ?

Dla dzieci i młodzieży niewidzących, słabo widzących oraz z autyzmem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły orzekające organizowane w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Gostyniu.

Jest to zgodne z zawartym w dniu 26. 02. 2010 roku Porozumieniem Nr 10/10 pomiędzy Powiatem Rawickim a Powiatem Gostyńskim w sprawie: realizacji przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Gostyniu zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz dzieci z autyzmem.

Uwaga !
W pierwszej kolejności wnioskodawcy zgłaszają się do dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Rawiczu, który bezpośrednio kontaktuje się z dyrektorem Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Gostyniu, celem ustalenia terminów badań specjalistycznych.

Komu wydają opinie i orzeczenia zespoły orzekające organizowane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu ?

  • orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie powiatu rawickiego,
  • wychowankom burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno –wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii zamieszkałym w powiecie rawickim,
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, zamieszkałym na terenie powiatu rawickiego.
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu rawickiego.