KADRA

 DYREKTOR PORADNI

 mgr Elżbieta Figisiak – ukończyła socjologię na UAM w Poznaniu, posiada kwalifikacje pedagogiczne, ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej oraz kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki. Swoje umiejętności doskonali poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach, m.in.  z zakresu diagnozy i terapii dysleksji. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, szczególnie terapią dysleksji, a także diagnozą uczniów słabowidzących. Wspiera nauczycieli i rodziców dzieci słabowidzących.

PSYCHOLOGOWIE

 mgr Agnieszka Pierzchała – ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną i zdrowia na UAM w Poznaniu. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie wychowania seksualnego. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie  psychoedukacji  i psychoterapii m.in. „Szkołę dla rodziców i wychowawców”, „ Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”, 3- stopniowy kurs z zakresu diagnozy i pomocy dzieciom z mutyzmem wybiórczym, kurs z zakresu systemowej terapii rodzin oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 68 – patrz: psychodynamika.pl) oraz certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 227 – patrz www.ptp.org.pl).

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią indywidualną, prowadzi „Szkołę dla Rodziców”, konsultacje rodzinne, zajęcia warsztatowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Specjalizuje się w indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych w ujęciu psychodynamicznym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W swojej pracy kieruje się zasadami wytyczanymi przez Kodeks Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz systematycznie superwizuje prowadzone procesy psychoterapeutyczne.

 mgr Barbara Szober – absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest Terapeutą Integracji Sensorycznej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki.  Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z zakresu diagnostyki oraz terapii psychologicznej m. in. „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”,  „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, „Jak satysfakcjonująco i efektywnie pracować z dziećmi głębiej upośledzonymi”, „Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia”. Ukończyła specjalistyczne szkolenia kwalifikacyjne z zakresu diagnozy dyskalkulii, a także kurs na temat zaburzeń o typie dyspraksji. Zajmuje się aspektami stosowania procedury „Niebieskiej Karty”. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią, prowadzi warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 mgr Beata Twarda – ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną i rozwojową na UAM w Poznaniu. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki. Ukończyła bardzo liczne kursy i szkolenia w zakresie psychoterapii, rozwiązywania problemów alkoholowych, mediacji i asertywności; m. in. kurs z zakresu prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców, szkolenie i uprawnienia do prowadzenia programu korekcyjno-terapeutycznego dla sprawców przemocy, treningu twórczego myślenia, posiada certyfikat z prowadzenia grup terapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią, pracą z dzieckiem zdolnym, doradztwem zawodowym, współprowadzi grupę wsparcia dla doradców zawodowych. Prowadzi warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli związane z profilaktyką i psychoedukacją, w tym treningi antystresowe, ukierunkowane na rozwój asertywności i umiejętności interpersonalnych, z zakresu mediacji oraz wspierania funkcji wychowawczych rodziców i nauczycieli, itp; systematycznie bierze udział i organizuje działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

 mgr Kamila Wiśniewska – ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia oraz psychologia edukacyjna. Jej głównym zainteresowaniem w pracy jest pomoc rodzinie, dlatego ukończyła kurs systemowej terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej  w Krakowie i uzyskała certyfikat psychoterapeuty systemowego. Wcześniej uczestniczyła w podstawowym kursie z zakresu systemowej terapii rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie psychoedukacji, profilaktyki uzależnień, autyzmu i zespołu Aspergera oraz ADOS2 (certyfikowany diagnosta ADOS2). Uzyskała certyfikat Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią indywidualną i systemową, zajęcia warsztatowe dla uczniów, prelekcje dla rodziców oraz rady szkoleniowe dla nauczycieli.

 mgr Kinga Dudek-Stach – ukończyła psychologię na Uniwersytecie Opolskim ze specjalnością psychologia kliniczna. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Jest mediatorem stałym Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej i kontynuuje dalszą edukację w ramach Kursu Zaawansowanego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu w celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i doradcy systemowego. Ukończyła liczne szkolenia terapii i diagnozy psychologicznej.

PEDAGODZY

 mgr Ewa Latusek – absolwentka pedagogiki przedszkolnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Studiów Podyplomowych Surdopedagogiki. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą – Menadżer Oświaty, kurs kwalifikacyjny z nadzoru pedagogicznego oraz inne związane z kierowaniem pracą placówki oświatowej. Uczestniczyła także w kursach doskonalenia zawodowego związanych z pracą z dzieckiem dyslektycznym, mającym trudności w matematyce. Ukończyła liczne szkolenia i posiada bogatą praktykę umożliwiającą pracę z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Prowadzi terapię dzieci słabosłyszących i niesłyszących, wspomaga nauczycieli szkół i przedszkoli, w których są dzieci z wadą słuchu, pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Od roku 2010 organizuje systematyczne spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci słabosłyszących i niesłyszących.

 mgr Monika Lorenc – absolwentka pedagogiki WSP w Zielonej Górze oraz studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą i poradnictwa zawodowego. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego m.in. „ Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa”, „Ocena gotowości szkolnej i pomoc w jej osiąganiu”. Współpracuje z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie wdrażając program powszechnych przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy z wykorzystaniem Platformy Badania Zmysłów. Koordynuje pracą zespołu doradców zawodowych, systematycznie bierze udział i organizuje działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

 mgr Anna Morawska – absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i terapeutycznej UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach w zakresie terapii pedagogicznej, profilaktyki uzależnień i psychoedukacji, m.in. dotyczące problematyki HIV/AIDS, pracy z dzieckiem dyslektycznym i z dyskalkulią. Uzyskała certyfikat Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji, jest także certyfikowanym terapeutą Instrumental Enrichment. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, prowadzi terapię dla dzieci przedszkolnych i szkolnych m.in. dyslektycznych, a także terapię funkcji poznawczych. Zajmuje się również diagnozą i wsparciem dzieci zdolnych. Jest współautorką wewnętrznych programów profilaktycznych: „Przeciw przemocy w grupie rówieśniczej” oraz „STOP uzależnieniom”.

 mgr Honorata Szymańska – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na kierunku położnictwo. Przygotowanie pedagogiczne zdobyła na studiach podyplomowych.Ukończyła również studia podyplomowe – kierunek terapia integracji sensorycznej w diagnozie i terapia  dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi uzyskując certyfikat terapeuty SI. Ukończyła studia podyplomowe –  terapia osób z autyzmem. Ukończyła surdopedagogikę.Jest trenerem sensoplastyki. Ukończyła kurs zaawansowany języka migowego.Swoje kwalifikacje podnosi na licznych kursach i szkoleniach: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, „Grafomotoryka”, „ADHD u dzieci -metody diagnozy i terepii”, „Stymulacja rozwoju poznawczego i emocjonalnego dzieci do 3 roku życia”,”Wstęp do sensoplastyki” „Trener sensoplastyki”. W poradni pracuje jako surdopedagog. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży słabosłyszących i niesłyszących, prowadzi trening słuchowy, wspomaga nauczycieli szkół i przedszkoli, w których są dzieci z wadą słuchu, pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 mgr Beata Tumiłowicz – ukończyła pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą na UAM w Poznaniu. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z zakresu terapii pedagogicznej, profilaktyki uzależnień i psychoedukacji. Ukończyła studia podyplomowe „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka”. W poradni zajmuje się diagnozą i  terapią pedagogiczną m.in. w zakresie dysleksji. Dużą satysfakcję sprawia jej praca z małymi dziećmi, np. prowadzenie zajęć warsztatowych z przedszkolakami i uczniami klas I -III szkół podstawowych. Prowadzi zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

LOGOPEDZI

 mgr Anna Kołodziej – absolwentka pedagogiki ze specjalnością nauczania początkowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w zakresie logopedii /Kraków/, neurologopedii /Wrocław/ i nauk o rodzinie /Warszawa/. Posiada certyfikat terapeuty Kinezjologii Edukacyjnej III-stopnia. Ukończyła bardzo liczne formy doskonalenia zawodowego. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną,  terapią dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i rodziców. Wieloletni organizator „Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych”. Założyła pierwszy KLUB Jąkających /KLUB „J”/ się w Wielkopolsce – od wielu lat zajmuje się terapią osób jąkających się.

 mgr Joanna Nowak – absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z logopedii i neurologopedii. Terapeuta  metody Castillo Morales® oraz  Integracji Sensorycznej i Terapii Czaszkowo-Krzyżowej.  Ukończyła liczne kursy i szkolenia min. „ Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową – pierwszy, drugi i  trzeci rok życia”, warsztaty: „Zastosowanie ustno – twarzowej terapii regulującej napięcie mięśniowe u dzieci z grupy wysokiego ryzyka”, „ Rozpoznawanie zaburzeń i wczesna stymulacja rozwoju kompetencji funkcjonalnych noworodków i niemowląt. Neonatologia wyzwaniem dla logopedów”, „ Terapia miofunkcjonalna wg Anity Kittel” . Jest członkiem Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, Stowarzyszenia Castillo Moralesa Polska. Posiada Certyfikat Zawodowy Logopedy.W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz neurologopedyczną, diagnozą i  terapią integracji sensorycznej, terapią czaszkowo-krzyżową.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Kamila Lisiak – samodzielny referent,

Anna Szczuka – pracownik obsługi

Pracownicy Poradni, to osoby, nie tylko o wysokich kwalifikacjach zawodowych i dużym doświadczeniu, ale też wielkim „sercu” i zaangażowaniu w to co robią. Dzięki nim wiedza psychologiczna, logopedyczna i pedagogiczna trafia do szerokiego grona osób zainteresowanych.