HISTORIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to placówka oświatowa, której zasadniczym celem jest udzielanie pomocy we wczesnych stadiach powstawania problemów oraz podejmowania działań profilaktycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych. Taka placówka funkcjonuje również w Rawiczu.

Poradnia w Rawiczu powstała w lutym 1973r. Nosiła wtedy nazwę Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Jej założycielem i pierwszym dyrektorem była mgr Bogumiła Kasprzak – pedagog i logopeda.

Od 01.09.1975r. na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 14.06.1975r. w miejsce Powiatowej Poradni Wychowawczo Zawodowej powołano Poradnię Wychowawczo-Zawodową.

Z dniem 01.01.1992r. została utworzona w Lesznie Wojewódzka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W jej skład weszły poradnie rejonowe i wspólnie stanowiły jeden zakład pracy. Jednak 30.09.1993r. Wojewódzka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie została rozwiązana, a wchodzące w jej skład placówki rozpoczęły działalność jako samodzielne poradnie.
Pani mgr Bogumiła Kasprzak funkcję dyrektora pełniła do 30.08.1992r. W wyniku postępowania konkursowego dyrektorem Poradni od 01.10.1992r. została mgr Maria Goździk, która tę funkcję pełniła do 31.08.2006r.

Od 01.09.2006r. funkcję dyrektora Poradni, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, powierzono mgr Ewie Latusek.
Poradnia przez 28 lat nigdy nie posiadała własnego lokum. W związku z tym często zmieniała swoją siedzibę. Na początku mieściła się w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu, następnie przeniesiona została na ul. Buczka-obecnie Wazów, gdzie aktualnie mieści się Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Później poradnia została ulokowana w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rawiczu. Kolejne miejsce dla poradni znalazło się w budynku przy ul. Buszy 5.

W roku 1999r. pojawiła się wizja następnej przeprowadzki. Urząd Miasta i Gminy w Rawiczu postanowił sprzedać budynek, w którym była poradni. Decyzja ta zmusiła do poszukiwania nowego miejsca dla poradni. Rodziły się różne pomysły na rozwiązanie tego problemu, tak wśród pracowników starostwa jak i poradni. Optymalnym rozwiązaniem okazało się kupienie budynku od ZOZ w Rawiczu przy ul. Kopernika 4. Budynek ten wymagał jednak pewnej modernizacji i adaptacji do potrzeb poradni. Po zakończeniu prac modernizacyjnych, aktualnie jest w nim 10 pomieszczeń, w których mieszczą się gabinety pedagogów, psychologów, logopedów, gabinet dyrektora i sekretariat. Położenie budynku w centrum miasta, estetyczne urządzenie i dość bogate wyposażenie w narzędzia do badań, literaturę, komputery oraz sprzęt audio-video, stworzyły dobre warunki do pracy dla kadry poradni i korzystających z jej usług rodziców, uczniów i nauczycieli. Oceną uzyskanych efektów jest nie tylko zadowolenie pracowników ale także słowa zachwytu wypowiadane często przez różne osoby odwiedzające naszą placówkę.

HISTORIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w RAWICZU
mgr Maria Goździk – emerytowany dyrektor placówki