STATUT

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w RAWICZU

Tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2019 roku

§1

Postanowienia ogólne

 1. Nazwa poradni „ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawiczu”.
 2. Siedziba poradni : ul. Grota Roweckiego 9E 63 – 900 Rawicz.
 3. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Rawicki.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
 5. Poradnia zasięgiem działania obejmuje gminy: Rawicz, Bojanowo, Miejską Górkę,

Pakosław i Jutrosin.

 1. Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek

mających siedzibę na terenie działania poradni.

 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom nieuczęszczającym do przedszkola, szkoły oraz ich

rodzicom mieszkającym w rejonie działania Poradni.

                                                                §2

Cele i zadania poradni

 

 1. Celem działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu, zwanej dalej

„ Poradnią ”, jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy

psychologiczno – pedagogicznej  oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola,

szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych .

 1. Do zadań poradni należy:

    1) Diagnozowanie dzieci i młodzieży, prowadzone w szczególności w celu określenia

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości

psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania

w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego

problemu, w tym;

 1. a) diagnozę pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną dzieci i młodzieży, także

dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidzącej słabosłyszącej i niesłyszącej,

z autyzmem , w tym  z zespołem Aspergera, w celu rozpoznawania potrzeb

i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, predyspozycji

i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności

w uczeniu się, problemów przystosowawczych uczniów oraz w celu określenia

rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 1. b) diagnozę dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi,

wymagającymi kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

 1. c) diagnozę dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia edukacji

w szkole, w celu  wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

 1. d) diagnozę psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzieży, których stan zdrowia

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2) Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno

– pedagogicznej polegającej w szczególności na:

 1. a) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 2. b) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-

pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz

planowaniu kształcenia i kariery  zawodowej,

 1. c) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych

dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych

i wychowawczych;

3) Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą

i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie

nauczycieli  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

polegających w szczególności na:

 1. a) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub

specjalistom, świadczącym pomoc psychologiczno – pedagogiczną

w przedszkolu, szkole lub placówce, pomocy w;

– rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły

podstawowej,

– planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno –  zawodowego,

– rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,

 1. b) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu

przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz

opracowywaniu  i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno –

terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno  –

wychowawczych,

 1. c) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub

rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,

w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno –

komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego

albo  pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,

 1. d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom,

o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit.a pomocy w rozwiązywaniu problemów

dydaktycznych i wychowawczych,

 1. e) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci

i młodzieży,

 1. f) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci

i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

 1. g) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom,

wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom, o których mowa

w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. a;

4) Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wyłącznie w zakresie

wynikającym ze specyfiki pracy poradni. Wspomaganie to polega na zaplanowaniu

i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły

lub placówki z uwzględnieniem;

 1. a) kierunków realizacji polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wprowadzanych zmian

w systemie oświaty,

 1. b) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest

badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji

zewnętrznej,

 1. c) realizacji podstaw programowych,
 2. d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania

i wychowania,

 1. e) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu

i egzaminów,

 1. f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których

mowa w pkt. 4 e,

 1. g) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

 

 1. Pomoc, o której mowa w ust. 2 jest realizowana w szczególności w formie:

1) indywidualnej terapii psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej dla dzieci

i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb, na wniosek rodzica lub

pełnoletniego ucznia;

2) indywidualnej, zespołowej lub grupowej terapii psychologicznej, logopedycznej

i pedagogicznej dzieci i młodzieży słabowidzącej, niewidzącej, słabosłyszącej

i niesłyszącej;

3) indywidualnej terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci

i młodzieży z autyzmem,

w tym z zespołem Aspergera;

4) terapii integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży;

5) psychoterapii dla rodziców dzieci korzystających z pomocy psychologiczno –

pedagogicznej udzielanej;

6) terapii rodziny;

7) zajęć terapeutycznych na terenie przedszkoli i szkół lub w domu ucznia, wychowanka,

w przypadkach losowych i braku specjalisty w szkole lub w przedszkolu oraz w miarę

posiadanych  środków finansowych poradni;

8) grup wsparcia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w zależności od potrzeb

klientów;

9) prowadzenia mediacji na terenie przedszkola, szkoły lub poradni, za zgodą

zainteresowanych;

10) interwencji kryzysowej na terenie przedszkoli, szkół lub poradni w sytuacji kryzysu,

na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie;

   11) warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli na pisemne zapotrzebowanie

przedszkoli, szkół, placówek lub z inicjatywy poradni;

12) wykładów i prelekcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli na pisemne zapotrzebowanie

przedszkoli, szkół , placówek lub z inicjatywy poradni;

13) poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego i innego

specjalistycznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, pedagogów

i psychologów szkolnych w formie:

 1. a) cotygodniowych poniedziałkowych dyżurów na terenie poradni,
 2. b) dyżurów na terenie szkół i przedszkoli po złożeniu pisemnego

zapotrzebowania z uwzględnieniem możliwości kadrowych poradni,

 1. c) i innej;

14) konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli w formie indywidualnej

lub zespołowej na terenie poradni lub w środowisku ucznia;

       15) udziału w zebraniach rad pedagogicznych na pisemne

zapotrzebowanie przedszkoli, szkół lub z inicjatywy poradni;

16) udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup

wychowawczych i specjalistów udzielających dziecku pomocy

psychologiczno – pedagogicznej organizowanych z inicjatywy i na

terenie przedszkoli i szkół lub z inicjatywy specjalistów poradni na

terenie poradni;

17) działalności profilaktycznej mającej na celu udzielanie pomocy

psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka

oraz ich rodzicom poprzez:

 1. a) realizację programów profilaktycznych na terenie szkół i przedszkoli,
 2. b) współudział w tworzeniu lub opiniowaniu programów lokalnych na rzecz

zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży,

 1. c) prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów, rodziców

i nauczycieli;

18) działalności profilaktycznej mającej na celu wczesne rozpoznawanie

zaburzeń rozwojowych, zapobieganie trudnościom wychowawczym

i rozwijanie umiejętności wychowawczych  poprzez:

 1. a) warsztaty integracyjno – adaptacyjne dla dzieci i młodzieży z klas I szkół

podstawowych i ponadpodstawowych,

 1. b) zajęcia promujące zdrowy styl życia,
 2. c) treningi asertywności,
 3. d) Szkołę dla Rodziców i Wychowawców,
 4. e) badania przesiewowe słuchu, mowy i wzroku oraz inne w zależności od

składanych wniosków i potrzeb środowiska,

 1. f) działalność edukacyjną dla rodziców i nauczycieli,

19) działalności informacyjno- szkoleniowej dla rodziców, nauczycieli,

uczniów oraz środowiska w formie:

 1. a) broszurek tematycznych,
 2. b) artykułów w lokalnej prasie,
 3. c) prowadzenia strony internetowej poradni,
 4. d) wystąpień na konferencjach,
 5. e) organizowania konferencji, narad, szkoleń;

20) doradztwa dla uczniów w zakresie dokonywania wyboru kierunku kształcenia,

zawodu i planowania, kariery zawodowej, w celu wspomagania ich w podejmowaniu

decyzji edukacyjnych  i zawodowych;

      21) wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego sytemu

doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia

i zawodu;

22) wprowadzania przez  nauczycieli poradni nowych form pracy oraz

metod diagnozy i terapii dzieci i młodzieży;

      23) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

i specjalistów przedszkoli, szkół i placówek w celu doskonalenia ich pracy,

w szczególności poprzez wymianę doświadczeń, w zakresie wynikającym

ze specyfiki pracy poradni.

 

 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 1. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami

doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom

i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 

 1. Poradnia współdziała z wymienionymi w ust. 5 podmiotami poprzez:

1) konsultacje;

2) wymianę doświadczeń i informacji;

3) udział lub pomoc w organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów itp.:

4) podejmowanie działań w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku

i rodzinie;

5) wspólne realizowanie działań, w tym profilaktycznych na rzecz dzieci, rodziny

i środowiska lokalnego.

 1. Szczegółowe zasady współdziałania w konkretnej sprawie ustala dyrektor

poradni  lub dyrektor we  współpracy z Radą Pedagogiczną.

 

    §3

Opiniowanie i orzekanie w poradni

 

1.Poradnia wydaje opinie:

1) w sprawach określonych w odrębnych przepisach,

2) w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych

z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 1. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego

ucznia, którego dotyczy opinia. W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka

uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia

uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo

pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub

placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

 1. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która

składa wniosek, powinna, na wniosek poradni,  przedstawić zaświadczenie lekarskie

o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

 1. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację

uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych,

pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do

przedszkola, szkoły lub placówki, albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub

specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole

lub placówce.

4a. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka

albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio

przedszkola, szkoły lub placówki,  do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,

o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów,

o których mowa w § 2ust. 2 pkt. 3 lit.a, informując o tym osobę składającą wniosek.

 1. W poradni stosuje się wzory opinii zawierające dane zgodne z obowiązującymi przepisami.
 1. Rodzic dziecka lub pełnoletni uczeń korzystający z pomocy psychologiczno –

pedagogicznej na terenie poradni mogą uzyskać  w poradni:

1) zaświadczenie potwierdzające objęcie dzieci lub młodzieży formami pomocy

psychologiczno- pedagogicznej na terenie poradni;

2) informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

 1. Zaświadczenie lub informację wydaje się na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego

ucznia.

 1. W poradni działają zespoły orzekające, które wydają:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych

oraz niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia

uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole

podstawowej;

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych lub

indywidualnych dla dzieci i uczniów ze względu na niepełnosprawność intelektualną

w stopniu głębokim;

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,

6) orzeczenia i opinie wymienione w pkt. 1- 3 i pkt. 5 dla dzieci słabowidzących

i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem

Aspergera.

 

 1. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub

na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia  składany do Zespołu.

10.Wnioskodawca załącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub  opinii o  potrzebie

wczesnego wspomagania rozwoju dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności

wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki z obserwacji i badań

psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą

leczenia specjalistycznego.

11.Zespoły wydają orzeczenia i opinie według wzorów zgodnych z obowiązującymi

przepisami.

12.Zespoły orzekające działające w poradni wydają:

1) orzeczenia  i opinie dla dzieci i uczniów szkół uczęszczających do przedszkoli,

szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie powiatu rawickiego;

2)  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i opinie,

a w przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego

przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz

dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi, a mieszkają

na terenie powiatu rawickiego;

3) orzeczenia w przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola,

szkoły lub ośrodka, a mieszkające na terenie powiatu rawickiego;

 1. Poradnia posiada wzory druków: wniosków, opinii wychowawcy o funkcjonowaniu

ucznia w szkole, opinii o trudnościach ucznia w czytaniu, pisaniu lub w matematyce,

zaświadczeń lekarskich  i innych, które wnioskodawca może otrzymać w sekretariacie

poradni lub wydrukować ze strony internetowej poradni: www.poradniarawicz.pl

 

 1. Uchylony

§4

Kompetencje organów poradni

 

 1. Szczegółowe kompetencje i zadania dyrektora poradni:

    1) kierowanie działalnością poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3) sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą z pomocy

poradni;

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej  kompetencji;

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym poradni zaopiniowanym

przez radę pedagogiczną poradni i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe

wykorzystywanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej

i gospodarczej obsługi poradni;

6) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli

w organizacji praktyk pedagogicznych;

7) zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych

do   realizacji zadań;

8) zapewnianie pomocy pracownikom poradni w realizacji ich zadań i doskonaleniu

zawodowym;

9) w wykonywaniu swoich zadań współpracowanie z radą pedagogiczną,

10) wstrzymanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami

prawa. Niezwłoczne zawiadamianie o tym organu prowadzącego poradnię oraz

organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

11) pełnienie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej;

12) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru

pedagogicznego oraz informacji o działalności poradni;

13) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje w szczególności

w sprawach:

a)zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników poradni,

b)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych  nauczycielom i innym

pracownikom poradni,

c)występowania z wnioskami , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz

pozostałych pracowników poradni;

14) dokonywanie oceny pracy nauczycieli zatrudnionych w poradni;

15) realizowanie zadań związanych z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez

nauczycieli zatrudnionych w poradni zgodnie  z obowiązującymi przepisami;

16) wydawanie decyzji kierowniczych związanych z organizacją pracy poradni

w formie zarządzeń;

17) opracowanie i publikowanie w sposób zwyczajowo przyjęty jednolitego tekstu

statutu.

 1. Szczegółowe kompetencje i zadania rady pedagogicznej:

 

    1) zatwierdzanie planów pracy poradni;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

w poradni;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni;

4) opiniowanie organizacji pracy poradni;

5) opiniowanie projektu planu finansowego poradni;

6) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń,

nagród i innych wyróżnień;

7) opiniowanie propozycji dyrektora poradni w sprawie przydziału

nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych;

8) przygotowywanie projektu statutu  albo jego zmian i uchwalanie go;

9) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora

poradni;

10) ustalanie regulaminu swojej działalności oraz jego zmian;

11) uchwalanie planu pracy rady pedagogicznej na dany rok szkolny;

12) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym

sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu

doskonalenia pracy szkoły lub placówki;

13) podejmowanie uchwał w innych ważnych dla funkcjonowania poradni sprawach.

§5

Zasady współdziałania organów poradni:

1) organy poradni działają i podejmują działania w granicach swoich kompetencji

określonych ustawą i w statucie poradni;

2) bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami poradni o planowanych

i podejmowanych działaniach następuje w formie;

 1. a) udziału w posiedzeniach rad pedagogicznych,
 2. b) uchylony
 3. c) bieżących i stałych informacji umieszczanych na tablicy znajdującej się

w sekretariacie poradni.

 1. Sposób rozwiązywania sporów między Dyrektorem i Radą Pedagogiczną:

    

1) negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na posiedzeniu lub kolejnych

posiedzeniach rady pedagogicznej, zwoływanych w celu rozwiązania sporu

i prowadzonych pod przewodnictwem dyrektora poradni;

2) w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu organy poradni powołują

mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem zostaje osoba spoza

poradni, bezstronna, zaakceptowana (obdarzona zaufaniem) przez oba organy,

dysponująca niezbędnymi kompetencjami w zakresie przedmiotu sporu.

§6

Organizacja pracy poradni

                                                                                      

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka o 5 dniowym tygodniu

pracy, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 1. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem

prowadzącym.

 1. Sekretariat poradni czynny jest:

w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.

 1. Pracownicy poradni mogą realizować zadania wymieniowe w § 2 ust. 2 także poza

poradnią,  w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach

oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

 1. Zadania realizowane poza poradnią odbywają się po wcześniejszym złożeniu

zapotrzebowania (oferty) przez zainteresowanych, w formie pisemnej. W uzasadnionych

przypadkach  można przyjąć zgłoszenie telefoniczne.

 1. Wykonywanie czynności zawodowych przez pracowników na terenie miejscowości

będącej siedzibą poradni wymaga zgłoszenia dyrektorowi.

 1. Wykonywanie czynności zawodowych przez pracowników na terenie miejscowości nie

będącej siedzibą poradni wymaga każdorazowego otrzymania delegacji – polecenia

służbowego.

 1. Pracownicy poradni są odpowiedzialni za koordynację współpracy między poradnią,

a szkołami i przedszkolami rejonu działania określonego w szczegółowych zakresach

czynności na dany rok szkolny.

 1. W celu poprawy efektywności pracy dyrektor powołuje zespoły zadaniowe służące

realizacji konkretnych działań ujętych w koncepcji pracy poradni na dany rok. Zespół

funkcjonuje do czasu wykonania zadania.

 1. Dyrektor może powoływać zespoły realizujące jednorodne działania: zespół pedagogów,

psychologów, logopedów. Celem działania zespołów jest doskonalenie zawodowe,

dzielenie się wiedzą i doświadczeniem lub podejmowanie wspólnych działań

edukacyjnych : np.; tworzenie programów. Ze spotkania zespołu sporządza się krótką

notatkę. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybierany przez pozostałych członków

zespołu podczas pierwszego spotkania.

 1. Dyrektor powołuje zespoły zadaniowe lub jednorodne w formie ustnej, co powinno zostać

odnotowane w protokolarzu rady pedagogicznej.

 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz

organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego

planu pracy oraz planu finansowego Poradni do dnia 30 kwietnia danego roku.

 1. Arkusz organizacji Poradni, po zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego

i zakładowe organizacje związkowe, zatwierdza organ prowadzący  poradnię w terminie

do dnia 25 maja danego roku.

 1. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników

Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę

godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 1. W przypadku nieobecności dyrektora Poradni zastępuje go inny nauczyciel Poradni

wyznaczony przez organ prowadzący.

 1. Poradnia prowadzi i przechowuje:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający

numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo

pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru

PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres

zamieszkania;

2) dokumentację badań zawierającą dane klienta, datę badania, nazwę zastosowanych

narzędzi ,komentarz dotyczący wyników badań oraz podpis osoby przeprowadzającej

badanie;

3) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni

zawierające:

 1. a) tygodniowy plan zajęć nauczyciela,
 2. b) zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach,
 3. c) imiona i nazwiska dzieci, uczniów i innych objętych różnymi formami pomocy,
 4. d) informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi nauczyciel współdziała

przy wykonywaniu swoich zadań,

 1. e) realizację zajęć w danym dniu nauczyciel potwierdza podpisem;

4) karty terapii psychologicznej, pedagogicznej, surdopedagogicznej i logopedycznej;

5) zeszyt porad, konsultacji bez badań;

6) zeszyt prelekcji, wykładów, warsztatów;

7) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony

w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania,

       

       8) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Poradnia jest jednostką budżetową, której obsługę finansową prowadzi Powiatowe

Centrum Usług Wspólnych.

§7        

Praca zespołów orzekających 

 

 1. W poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w odrębnych przepisach

zespoły orzekające, które wydają orzeczenia i opinie wymienione w § 3 ust. 8 niniejszego

statutu .

 1. Zespół orzekający powołuje zarządzeniem dyrektor poradni indywidualnie dla każdego

dziecka lub ucznia.

 1. Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

w ustalonych przez przewodniczącego z dwumiesięcznym wyprzedzeniem terminach.

Wyjątek stanowi miesiąc lipiec, w którym nie organizuje się posiedzeń zespołów.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np.; konieczność objęcia dziecka

nauczaniem indywidualnym, posiedzenia mogą być zwoływane częściej.

 1. W skład zespołu wchodzą:

1) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba- jako przewodniczący

zespołu ;

2) psycholog;

3) pedagog;

4) lekarz – sporządzający diagnozę lekarską na potrzeby zespołu orzekającego

na podstawie analizy dokumentacji medycznej załączonej do wniosku,

5) inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki

specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

 1. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.
 1. W posiedzeniu zespołu może wziąć udział wnioskodawca, który zostaje powiadomiony

o terminie posiedzenia zespołu oraz o możliwości wzięcia w nim udziału. Powiadomienie

następuje na piśmie dostarczonym drogą pocztową lub do rąk własnych wnioskodawcy,

który potwierdza jego odbiór własnoręcznym podpisem. Wnioskodawca winien określić,

czy weźmie udział w posiedzeniu zespołu.

7a Na wniosek przewodniczącego Zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub

pełnoletniego ucznia, w posiedzeniu zespołu, z głosem doradczym mogą uczestniczyć inne

osoby wymienione w przepisach szczególnych, wyznaczone przez ich dyrektorów.

7b Na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgoda pełnoletniego ucznia,

w posiedzeniu zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć inne osoby niż

wymienione w § 6 ust. 2 pkt 2 – 5, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz

lub inny specjalista.

 1. Zespoły wydają orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania

rozwoju na wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego

ucznia. Druki wniosków można uzyskać w sekretariacie poradni lub na stronie

internetowej poradni.

 1. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją zostaje poddany analizie formalnej przez

przewodniczącego zespołu.

10.W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji przewodniczący wzywa wnioskodawcę

do przedstawienia tej dokumentacji w terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni.

 1. Po analizie formalnej wniosek wraz z załączoną dokumentacją zostaje przekazany

członkom zespołu w celu przygotowania diagnoz .

 1. Wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu: pedagog lub psycholog

przygotowuje komplet dokumentacji dotyczącej rozpatrywanego wniosku i przekazuje

przewodniczącemu co najmniej 3 dni przed posiedzeniem zespołu. W uzasadnionych

przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania kompletu dokumentacji na 1 dzień

przed posiedzeniem zespołu.

 1. W losowych przypadkach dopuszcza się możliwość rozpatrzenia wniosku, który wpłynął

do zespołu w dniu jego posiedzenia. Warunkiem jest jednak kompletna dokumentacja

medyczna, psychologiczno – pedagogiczna załączona do wniosku o wydanie orzeczenia

lub opinii.

 1. Zespół wydaje orzeczenie oraz opinię większością głosów.

15.W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

 1. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół w wersji komputerowej:

1) Protokół zawiera w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz

z uzasadnieniem oraz informacją o zgłoszonym przez członka zespołu innym

stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz  z uzasadnieniem;

2) Protokół sporządza członek zespołu wskazany przez przewodniczącego;

3) Protokół sporządza się według wzoru opracowanego w poradni;

4) Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu;

5) Sporządzający protokół członek zespołu przekazuje niezwłocznie komplet

dokumentacji z posiedzenia zespołu przewodniczącemu.

 1. Orzeczenie lub opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez

przewodniczącego. Jest on odpowiedzialny za poprawność formalną

i merytoryczną orzeczenia lub opinii.

 1. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia

posiedzenia zespołu:

1) orzeczenie  albo opinię doręcza się w jednym egzemplarzu;

2) orzeczenie odmowne doręcza się w jednym egzemplarzu.

 1. Wnioskodawca na swój wniosek może wystąpić o kopię orzeczenia albo opinii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez

niego osobę.

§8

Pracownicy poradni

 

 1. Poradnia zatrudnia:

1) pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, surdopedagogów, logopedów,

terapeutę pedagogicznego. Ponadto pedagodzy i psycholodzy posiadają dodatkowe,

kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego, wczesnego wspomagania  rozwoju

dziecka, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i psychoterapii;

2) pracowników administracyjnych: samodzielnego referenta;

3) pracownika obsługi: sprzątaczkę.

 1. Zakres zadań psychologa:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży na terenie poradni,

a w uzasadnionych przypadkach w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku

rodzinnym;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu wspierania rozwoju dziecka lub ucznia;

3) prowadzenie terapii psychologicznej na terenie poradni, szkoły, przedszkola lub

w środowisku rodzinnym;

4) organizowanie i prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień;

5) udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, a także ich

rodzicom i nauczycielom;

6) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na terenie

poradni, szkoły lub przedszkola;

7) udzielanie pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu

kariery zawodowej,

8) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

 

 1. Zakres zadań pedagoga:

 

1) prowadzenie badań pedagogicznych i działań diagnostycznych uczniów mających

trudności w nauce i trudności wychowawcze, na terenie poradni, w środowisku dzieci

i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym;

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

niepowodzeń;

3) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się;

4) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –

pedagogicznej;

5) prowadzenie terapii pedagogicznej na terenie poradni, przedszkoli i szkół;

6) prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

7) prowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji wspomagających wychowawczą funkcję

rodziny;

8) udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu

i planowaniu kariery zawodowej;

9) prowadzenie edukacji prozdrowotnej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

w przedszkolach i szkołach.

 

 

 1. Zakres zadań logopedy:

1) prowadzenie badań logopedycznych na terenie poradni, w uzasadnionych przypadkach

także na terenie przedszkola, szkoły lub w środowisku rodzinnym dziecka;

2) prowadzenie terapii logopedycznej na terenie poradni;

3) organizowanie szkoleń, prelekcji, warsztatów o tematyce poświęconej zaburzeniom

i wadom mowy, dla rodziców i nauczycieli.

 1. Zakres zadań surdopedagoga:

1) prowadzenie diagnostycznych badań pedagogicznych dzieci i młodzieży słabosłyszącej

i niesłyszącej oraz opracowywanie diagnoz pedagogicznych dla potrzeb zespołu

orzekającego w wyżej wymienionym zakresie;

2) prowadzenie pracy terapeutycznej z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi w formie

indywidualnej, zespołowej lub grupowej na terenie poradni;

3) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi na

terenie szkół i przedszkoli, w przypadku braku specjalisty w szkole i w miarę

posiadanych środków finansowych poradni;

4) wspomaganie i wspieranie rodziców dzieci z wadą słuchu;

5) pomaganie rodzicom  w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych

z rehabilitacją słuchową, edukacją i wychowaniem dzieci;

6) systematyczna współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie rozwiązywania

bieżących problemów związanych ze specyfiką pracy z dzieckiem z wadą słuchu;

7) wspomaganie nauczycieli szkół  i przedszkoli w zakresie podnoszenia wiedzy

i umiejętności, metod, form pracy  oraz specyfiki rozwoju dziecka z wadą słuchu;

8) utrzymywanie i nawiązywanie kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dzieci

z wadą słuchu;

9) pomoc w załatwianiu spraw związanych z otrzymaniem aparatu słuchowego, sprzętu

wspomagającego lepszy odbiór mowy;

10) popularyzowanie spraw dotyczących środowiska słabosłyszących;

11) współpraca ze specjalistami pracującymi z dzieckiem; logopedami, psychologiem,

pedagogiem specjalnym, specjalistą terapii pedagogicznej i wychowawcami;

12) prowadzenie diagnostycznych badań pedagogicznych dzieci przedszkolnych;

13) prowadzenie konsultacji, doradztwa i działalności informacyjnej i profilaktycznej

dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

14) sprawowanie opieki i odpowiedzialność za współpracę z przydzielonymi

przedszkolami;

  15) prowadzenie terapii pedagogicznej dzieci w wieku przedszkolnym;

16) prowadzenie i organizowanie wspomagania przedszkoli, szkół lub placówek, o którym

mowa w § 2 ust. 2  pkt. 4 niniejszego statutu w zakresie wynikającym  ze specyfiki pracy

poradni oraz realizowanie zadań koordynatora sieci współpracy i samokształcenia we

współpracy ze specjalistami poradni.

 1. Zakres zadań terapeuty pedagogicznego:

1) prowadzenie obserwacji pedagogicznych dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym

z zespołem Aspergera, opracowywanie informacji o ich wynikach oraz zaleceń

terapeutycznych dla potrzeb zespołu orzekającego w wyżej wymienionym zakresie;

2) prowadzenie pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

w formie indywidualnej, zespołowej lub grupowej na terenie poradni;

3) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

na terenie szkół i przedszkoli, w przypadku braku specjalisty w szkole i w miarę

posiadanych środków finansowych poradni;

4) wspomaganie i wspieranie rodziców dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

5) pomaganie rodzicom  w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych

z terapia, edukacją i wychowaniem dzieci;

6) systematyczna współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie rozwiązywania

bieżących problemów związanych ze specyfiką pracy z dzieckiem z autyzmem, w tym

z zespołem Aspergera;

7) wspomaganie nauczycieli szkół  i przedszkoli w zakresie podnoszenia wiedzy

i umiejętności, metod, form pracy  oraz specyfiki rozwoju dziecka z autyzmem, w tym

z zespołem Aspergera;

8) utrzymywanie i nawiązywanie kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dzieci

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

9) współpraca ze specjalistami pracującymi z dzieckiem; logopedami, psychologiem,

pedagogiem specjalnym, innymi specjalistami i wychowawcami;

10) prowadzenie diagnozy i terapii SI;

11) prowadzenie konsultacji, doradztwa i działalności informacyjnej i profilaktycznej

dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 1. Zakres zadań samodzielnego referenta:

1) prowadzenie rejestracji dzieci i młodzieży;

2) prowadzenie dziennika korespondencyjnego i koniecznej dokumentacji

kancelaryjnej;

3) przyjmowanie telefonów;

4) prowadzenie księgi inwentarzowej, księgi księgozbioru, kart inwentaryzacyjnych;

5) prowadzenie list obecności pracowników;

6) uchylony

7) uchylony

8) uchylony

9) uchylony

10) prowadzenie archiwum zakładowego;

11) komputerowe opracowywanie orzeczeń i opinii o badanych osobach i terminowe

ich wysyłanie;

12) prowadzenie korespondencji ze szkołami dotyczącej badanych dzieci;

13) zakup materiałów biurowych, środków czystości i innego drobnego

sprzętu;

14) wykonywanie zadań pracownika wyznaczonego do ewakuacji i udzielania

pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej;

 1. Zakres zadań sprzątaczki:

 

1) wykonywanie prac porządkowych we wszystkich pomieszczeniach poradni

i dbanie o ogólną estetykę placówki;

2) uchylony.

 1. Szczegółowe zakresy czynności nauczyciele otrzymują każdego roku na zebraniu rady

pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny. Zakresy czynności mogą być weryfikowane.

 1. Pracownicy administracyjni i obsługowi otrzymują zakresy czynności

w momencie zatrudnienia. Zakresy czynności mogą być weryfikowane.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne

przepisy.

 1. Poradnia używa podłużnej pieczęci urzędowej o treści

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Gen. Grota Roweckiego 9e, 63-900 Rawicz

                                              tel. 65 614 18 54; 65 614 27 98

    NIP 699-18-62-672  REGON 4101094596

Pobierz Statut Poradni w pliku PDF