STATUT

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w RAWICZU

Tekst jednolity z dnia 14 listopada 2016 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Nazwa poradni „ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawiczu ”.

2. Siedziba poradni : ul. Grota Roweckiego 9E 63 – 900 Rawicz. 3. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Rawicki.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

5. Poradnia zasięgiem działania obejmuje gminy: Rawicz, Bojanowo, Miejską Górkę, Pakosław i Jutrosin.

6. Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

7. Poradnia udziela pomocy dzieciom nieuczęszczającym do przedszkola,  szkoły oraz ich rodzicom mieszkającym w rejonie działania Poradni.

§ 2 Cele i zadania poradni

1. Celem działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu, zwanej  dalej „ Poradnią ”, jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia  i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom  i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej  z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie  przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Do zadań poradni należy:

1) Diagnozowanie dzieci i młodzieży, prowadzone w szczególności w celu  określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,  wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do  zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu, w tym;

a) diagnozę pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną dzieci  i młodzieży, także dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej  słabosłyszącej i niesłyszącej, z autyzmem , w tym z zespołem Aspergera,  w celu rozpoznawania potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych  i zachowań dysfunkcyjnych, predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się,  problemów przystosowawczych uczniów oraz w celu określenia rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

b) diagnozę dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami  rozwojowymi, wymagającymi kształcenia specjalnego lub zajęć  rewalidacyjno – wychowawczych,

c) diagnozę dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia  edukacji w szkole, w celu wydania opinii o potrzebie wczesnego  wspomagania rozwoju,

d) diagnozę psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzieży, których  stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do  przedszkola lub szkoły;

2) Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej w szczególności na:

a) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

b) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku  kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

c) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;

3) Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą  i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie  nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych  i wychowawczych polegających w szczególności na:
a) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub  specjalistom, świadczącym pomoc psychologiczno – pedagogiczną  w przedszkolu, szkole lub placówce, pomocy w;  – rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci  i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia  specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły  podstawowej,  – planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,  – rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
b) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu  i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy  psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz  indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,  c) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub  placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego  ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki  warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym  wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,  odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego  albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,   d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub  specjalistom, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit.a pomocy  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,   e) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  i młodzieży,   f) prowadzeniu Edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego  wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
g) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli  i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego  nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom,  o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. a;
4) Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół  i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych wyłącznie w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy  poradni. Wspomaganie to polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu  działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły  lub placówki z uwzględnieniem:
a) kierunków realizacji polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
b) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których  wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór  pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,
c) realizacji podstaw programowych,
d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji  procesu nauczania i wychowania,
e) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz  wyników sprawdzianu i egzaminów,
f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników  i wniosków, o których mowa w pkt. 4 e,
g) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 2 jest realizowana w szczególności w formie: 1) indywidualnej terapii psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej dla dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia,
2) indywidualnej, zespołowej lub grupowej terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży słabowidzącej, niewidzącej, słabosłyszącej i niesłyszącej,
3) indywidualnej terapii psychologicznej i logopedycznej dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
4) terapii integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży, 5) psychoterapii dla rodziców dzieci korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej,
6) terapii rodziny,
7) zajęć terapeutycznych na terenie przedszkoli i szkół lub w domu ucznia,  wychowanka, w przypadkach losowych i braku specjalisty w szkole lub  w przedszkolu oraz w miarę posiadanych środków finansowych poradni,
8) grup wsparcia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w zależności  od potrzeb Klientów,
9) prowadzenia mediacji na terenie przedszkola, szkoły lub poradni, za  zgodą zainteresowanych,
10) interwencji kryzysowej na terenie przedszkoli, szkół lub poradni  w sytuacji kryzysu, na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie,  11) warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli na pisemne  zapotrzebowanie przedszkoli, szkół, placówek lub z inicjatywy  poradni,
12) wykładów i prelekcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli na pisemne  zapotrzebowanie przedszkoli, szkół , placówek lub z inicjatywy  poradni,  13) poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego  i innego specjalistycznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,  pedagogów i psychologów szkolnych w formie:
a) cotygodniowych poniedziałkowych dyżurów na terenie poradni,
b) dyżurów na terenie szkół i przedszkoli po złożeniu pisemnego  zapotrzebowania z uwzględnieniem możliwości kadrowych poradni,  c) i innej,
14) konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli w formie indywidualnej  lub zespołowej na terenie poradni lub w środowisku ucznia,
15) udziału w zebraniach rad pedagogicznych na pisemne  zapotrzebowanie przedszkoli, szkół lub z inicjatywy poradni,
16) udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup  wychowawczych i specjalistów udzielających dziecku pomocy  psychologiczno – pedagogicznej organizowanych z inicjatywy i na  terenie przedszkoli i szkół lub z inicjatywy specjalistów poradni na  terenie poradni,
17) działalności profilaktycznej mającej na celu udzielanie pomocy  psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka  oraz ich rodzicom poprzez:
a) realizację programów profilaktycznych na terenie szkół i przedszkoli,
b) współudział w tworzeniu lub opiniowaniu programów lokalnych na rzecz zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży, c) prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów, rodziców i nauczycieli,  18) działalności profilaktycznej mającej na celu wczesne rozpoznawanie  zaburzeń rozwojowych, zapobieganie trudnościom wychowawczym  i rozwijanie umiejętności wychowawczych poprzez:
a) warsztaty integracyjno – adaptacyjne dla dzieci i młodzieży z klas I szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
b) zajęcia promujące zdrowy styl życia,
c) treningi asertywności,
d) Szkołę dla Rodziców i Wychowawców,
e) badania przesiewowe słuchu, mowy i wzroku oraz inne w zależności od składanych wniosków i potrzeb środowiska,
f) działalność edukacyjną dla rodziców i nauczycieli,
19) działalności informacyjno- szkoleniowej dla rodziców, nauczycieli,  uczniów oraz środowiska w formie:
a) broszurek tematycznych,  b) artykułów w lokalnej prasie,  c) prowadzenia strony internetowej poradni,  d) wystąpień na konferencjach,  e) organizowania konferencji, narad, szkoleń,  20) doradztwa dla uczniów w zakresie dokonywania wyboru kierunku  kształcenia, zawodu i planowania, kariery zawodowej, w celu  wspomagania ich w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  i zawodowych,
21) wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego sytemu  doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  i zawodu,
22) wprowadzanie przez nauczycieli poradni nowych form pracy oraz  metod diagnozy i terapii dzieci i młodzieży,  23) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli i specjalistów przedszkoli, szkół i placówek w celu  doskonalenia ich pracy, w szczególności poprzez wymianę  doświadczeń, w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni.
4. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne  i nieodpłatne.  5. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami,  placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi  poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
6. Poradnia współdziała z wymienionymi w ust. 5 podmiotami poprzez: 1) konsultacje;
2) wymianę doświadczeń i informacji;
3) udział lub pomoc w organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów itp.: 4) podejmowanie działań w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie;
5) wspólne realizowanie działań, w tym profilaktycznych na rzecz dzieci, rodziny i środowiska lokalnego.
7. Szczegółowe zasady współdziałania w konkretnej sprawie ustala dyrektor  poradni lub dyrektor we współpracy z Radą Pedagogiczną.

§ 3 Opiniowanie i orzekanie w poradni

1.Poradnia wydaje opinie:
1) w sprawach określonych w odrębnych przepisach,
2) w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
2. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego  ucznia, którego dotyczy opinia. W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka  uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia
uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo  pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub  placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która
składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie  o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
4. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację
uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych,
pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do
przedszkola, szkoły lub placówki, albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub  placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów  udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
4a. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka
albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio
przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów,  o których mowa w § 2ust. 2 pkt. 3 lit.a, informując o tym osobę składającą wniosek.
5. W poradni stosuje się wzory opinii zawierające dane zgodne z obowiązującymi przepisami.
6. Rodzic dziecka lub pełnoletni uczeń korzystający z pomocy psychologiczno –  pedagogicznej na terenie poradni mogą uzyskać w poradni:
1) zaświadczenie potwierdzające objęcie dzieci lub młodzieży formami pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie poradni;  2) informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
8. Zaświadczenie lub informację wydaje się na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia.
8. W poradni działają zespoły orzekające, które wydają:  1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej  stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego  przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia  uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub  oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci  i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia  uczęszczanie do szkoły,
4) orzeczenia o potrzebie zespołowych lub indywidualnych zajęć  rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych  umysłowo w stopniu głębokim,
6) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili  wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
6 )orzeczenia i opinie wymienione w pkt. 1- 3 i pkt. 5 dla dzieci  słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących,  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
9. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na pisemny wniosek rodziców (opiekunów dziecka) składany do Zespołu. 10. Wnioskodawca załącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dokumentację uzasadniającą wniosek: w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki z obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich. 11. Zespoły wydają orzeczenia i opinie według wzorów zgodnych z obowiązującymi przepisami. 12. Zespoły orzekające działające w poradni wydają:
1) orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania  poradni lub uczniom zamieszkałym na terenie powiatu rawickiego, ale  będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych,  specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz  młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
2) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed  rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie  indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia  o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dzieciom  zamieszkałym na terenie powiatu rawickiego,
3) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci  zamieszkałych na terenie powiatu rawickiego.
13. Poradnia posiada wzory druków: wniosków, opinii wychowawcy  o funkcjonowaniu ucznia w szkole, opinii o trudnościach ucznia  w czytaniu i pisaniu, zaświadczeń lekarskich i innych , które  wnioskodawca może otrzymać w sekretariacie poradni lub wydrukować  ze strony internetowej poradni: www.poradniarawicz.pl
14. Uchylony

§ 4 Kompetencje organów poradni

1. Szczegółowe kompetencje i zadania dyrektora poradni:  1) kierowanie działalnością poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3) sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą z pomocy  poradni;
4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej  kompetencji;
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym poradni  zaopiniowanym przez radę pedagogiczną poradni i ponoszenie  odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie, a także  organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi  poradni;  6) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia  nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
7) zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków  organizacyjnych do realizacji zadań;
8) zapewnianie pomocy pracownikom poradni w realizacji ich zadań  i doskonaleniu zawodowym;  9) w wykonywaniu swoich zadań współpracowanie z radą pedagogiczną,
10) wstrzymanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych  z przepisami prawa. Niezwłoczne zawiadamianie o tym organu  prowadzącego poradnię oraz organu sprawującego nadzór  pedagogiczny;
11) pełnienie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej;
12) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku  szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego  nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności poradni;  13) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni  nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje  w szczególności w sprawach:
a)zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników  poradni,
b)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych  nauczycielom i innym pracownikom poradni,
c)występowania z wnioskami , po zasięgnięciu opinii rady  pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień  dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników poradni;
14) dokonywanie oceny pracy nauczycieli zatrudnionych w poradni;
15) realizowanie zadań związanych z uzyskiwaniem stopni awansu  zawodowego przez nauczycieli zatrudnionych w poradni zgodnie  z obowiązującymi przepisami;
16) wydawanie decyzji kierowniczych związanych z organizacją pracy  poradni w formie zarządzeń;
17) opracowuje i publikuje w sposób zwyczajowo przyjęty jednolity  tekst statutu.
2. Szczegółowe kompetencje i zadania rady pedagogicznej:
1) zatwierdzanie planów pracy poradni,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów  pedagogicznych w poradni,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni;
4) opiniowanie organizacji pracy poradni,
5) opiniowanie projektu planu finansowego poradni,
6) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń,  nagród i innych wyróżnień,
7) opiniowanie propozycji dyrektora poradni w sprawie przydziału  nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego  oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych,
8) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian i uchwalanie go,
9) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora  poradni,
10) ustalanie regulaminu swojej działalności oraz jego zmian,
11) uchwalanie planu pracy rady pedagogicznej na dany rok szkolny,
12) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
13) podejmowanie uchwał w innych ważnych dla funkcjonowania poradni sprawach.
3. Zasady współdziałania organów poradni:  1) organy poradni działają i podejmują działania w granicach swoich  kompetencji określonych ustawą i w statucie poradni,
2) bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami poradni o planowanych  i podejmowanych działaniach następuje w formie:
a) udziału w posiedzeniach rad pedagogicznych,
b) prowadzenia zeszytu komunikatów,  c) bieżących i stałych informacji umieszczanych na tablicy znajdującej się  w sekretariacie poradni.
4. Sposób rozwiązywania sporów między Dyrektorem i Radą Pedagogiczną:  1) negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na posiedzeniu  lub kolejnych posiedzeniach rady pedagogicznej, zwoływanych w celu  rozwiązania sporu i prowadzonych pod przewodnictwem dyrektora  poradni;
2) w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu organy poradni  powołują mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem  zostaje osoba spoza poradni, bezstronna, zaakceptowana (obdarzona  zaufaniem) przez oba organy, dysponująca niezbędnymi kompetencjami  w zakresie przedmiotu sporu.

§ 5 Organizacja pracy poradni    

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka o 5 dniowym tygodniu  pracy, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem  prowadzącym.
3. Sekretariat poradni czynny jest w godzinach od7.00 – do 15.00.
4. Pracownicy poradni mogą realizować zadania wymieniowe w § 2 ust. 2 także  poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach  oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
5. Zadania realizowane poza poradnią odbywają się po wcześniejszym złożeniu  zapotrzebowania (oferty) przez zainteresowanych , w formie pisemnej.  W uzasadnionych przypadkach można przyjąć zgłoszenie telefoniczne.
6. Wykonywanie czynności zawodowych przez pracowników na terenie  miejscowości będącej siedzibą poradni wymaga zgłoszenia dyrektorowi.
7. Wykonywanie czynności zawodowych przez pracowników na terenie  miejscowości nie będącej siedzibą poradni wymaga każdorazowego  otrzymania delegacji – polecenia służbowego.
8. Pracownicy poradni są odpowiedzialni za koordynację współpracy między  Poradnią, a szkołami i przedszkolami rejonu działania określonego  w szczegółowych zakresach czynności na dany rok szkolny.
9. W celu poprawy efektywności pracy dyrektor powołuje zespoły zadaniowe  służące realizacji konkretnych działań ujętych w koncepcji pracy poradni na  dany rok. Zespół funkcjonuje do czasu wykonania zadania.
10. Dyrektor może powoływać zespoły realizujące jednorodne działania: zespół  pedagogów, psychologów, logopedów. Celem działania zespołów jest  doskonalenie zawodowe, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem lub  podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych : np.; tworzenie programów.  Ze spotkania zespołu sporządza się krótką notatkę. Pracą zespołu kieruje  przewodniczący wybierany przez pozostałych członków zespołu  podczas pierwszego spotkania.  11. Dyrektor powołuje zespoły zadaniowe lub jednorodne w formie ustnej, co  powinno zostać odnotowane w protokolarzu rady pedagogicznej.  12. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa  arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni,  z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni –  do dnia 30 kwietnia danego roku.
13. Arkusz organizacji Poradni, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,  zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja  danego roku.
14. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę  pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska  kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków  przydzielonych przez organ prowadzący.
15. W przypadku nieobecności dyrektora Poradni zastępuje go inny nauczyciel  Poradni wyznaczony przez organ prowadzący.
16. Poradnia prowadzi i przechowuje:  1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,  zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię  (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę  urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL –  serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres  zamieszkania;  2) dokumentację badań zawierającą dane klienta, datę badania, nazwę  zastosowanych narzędzi ,komentarz dotyczący wyników badań oraz  podpis osoby przeprowadzającej badanie;  3) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni  zawierające:
a) tygodniowy plan zajęć nauczyciela,
b) zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach,
c) imiona i nazwiska dzieci, uczniów i innych objętych różnymi formami pomocy,
d) informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi nauczyciel współdziała przy wykonywaniu swoich zadań,
e) realizację zajęć w danym dniu nauczyciel potwierdza podpisem,;
4) karty terapii psychologicznej, pedagogicznej, surdopedagogicznej  i logopedycznej,
5) zeszyt porad ,konsultacji bez badań,  6) zeszyt prelekcji, wykładów, warsztatów,
7) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający  numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich  wydania,
8) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  17. Poradnia jest jednostką budżetową, której obsługę finansową prowadzi  główna księgowa zatrudniona w Poradni.

§ 6  Praca zespołów orzekających

1. W poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w odrębnych  przepisach zespoły orzekające, które wydają orzeczenia i opinie wymienione  w § 3 ust. 8 niniejszego statutu.
2. Zespół orzekający powołuje zarządzeniem dyrektor poradni indywidualnie  dla każdego dziecka lub ucznia.
3. Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się nie rzadziej niż 1 raz  w miesiącu, w ustalonych przez przewodniczącego z dwumiesięcznym  wyprzedzeniem terminach. Wyjątek stanowi miesiąc lipiec, w którym nie  organizuje się posiedzeń zespołów.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np.; konieczność objęcia dziecka  nauczaniem indywidualnym posiedzenia mogą być zwoływane częściej.
5. W skład zespołu wchodzą:  – dyrektor, lub upoważniona przez niego osoba- jako przewodniczący  zespołu,  – psycholog,
– pedagog,  – lekarz – sporządzający diagnozę lekarską na potrzeby zespołu orzekającego  na podstawie analizy dokumentacji medycznej załączonej do wniosku,
– oraz inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
6. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.
7. W posiedzeniu zespołu może wziąć udział wnioskodawca, który zostaje  powiadomiony o terminie posiedzenia zespołu oraz o możliwości wzięcia  w nim udziału. Powiadomienie następuje na piśmie dostarczonym drogą  pocztową lub do rąk własnych wnioskodawcy, który potwierdza jego odbiór  własnoręcznym podpisem. Wnioskodawca winien określić, czy weźmie  udział w posiedzeniu zespołu.
8. Zespoły wydają orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania  rozwoju na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ). Wzory wniosków  można uzyskać w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej poradni.
9. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją zostaje poddany analizie formalnej  przez przewodniczącego zespołu.
10. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji przewodniczący wzywa  wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w terminie, jednak nie  dłuższym niż 14 dni.
11. Po analizie formalnej wniosek wraz z załączoną dokumentacją zostaje  przekazany członkom zespołu w celu przygotowania diagnoz .
12. Wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu: pedagog lub  psycholog przygotowuje komplet dokumentacji dotyczącej rozpatrywanego  wniosku i przekazuje przewodniczącemu co najmniej 3 dni przed  posiedzeniem zespołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  dopuszcza się możliwość przekazania kompletu dokumentacji na 1 dzień  przed posiedzeniem zespołu.
13. W losowych przypadkach dopuszcza się możliwość rozpatrzenia wniosku,  który wpłynął do zespołu w dniu jego posiedzenia. Warunkiem jest jednak  kompletna dokumentacja medyczna, psychologiczno – pedagogiczna  załączona do wniosku o wydanie orzeczenia i opinii.
14. Zespół wydaje orzeczenie oraz opinię większością głosów.
15.W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos  przewodniczącego zespołu.
16. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół w wersji komputerowej.
1) Protokół zawiera w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informacją o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem;
2) Protokół sporządza członek zespołu wskazany przez przewodniczącego;
3) Protokół sporządza się według wzoru opracowanego w poradni
4)Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu;
5)Sporządzający protokół członek zespołu przekazuje niezwłocznie komplet  dokumentacji z posiedzenia zespołu przewodniczącemu.
17. Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez  przewodniczącego. Jest on odpowiedzialny za poprawność formalną  i merytoryczną orzeczenia lub opinii.
18. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia  posiedzenia zespołu:
1)orzeczenie albo opinię doręcza się w trzech egzemplarzach;
2) orzeczenie odmowne doręcza się w jednym egzemplarzu.
19. Wnioskodawca na swój wniosek może otrzymać odpis orzeczenia i opinii  wydanej przez Zespół Orzekający .

§ 7 Pracownicy poradni

1. Poradnia zatrudnia:
1) pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów,     surdopedagogów, logopedów. Ponadto pedagodzy i psycholodzy posiadają dodatkowe, kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i psychoterapii;
2) pracowników administracyjnych: główną księgową, samodzielnego referenta;
3) pracownika obsługi: sprzątaczkę.  2. Zakres zadań psychologa:  1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży na terenie  poradni, a w uzasadnionych przypadkach w środowisku dzieci  i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu wspierania rozwoju  dziecka lub ucznia,
3) prowadzenie terapii psychologicznej na terenie poradni, szkoły,  przedszkola lub w środowisku rodzinnym,
4) organizowanie i prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień,
5) udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,  a także rodzicom i nauczycielom,
6) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców,  nauczycieli na terenie poradni, szkoły lub przedszkola,
7) udzielanie pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia, zawodu  i planowania kariery zawodowej,
8) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
3. Zakres zadań pedagoga:
1) prowadzenie badań pedagogicznych i działań diagnostycznych uczniów  mających trudności w nauce i trudności wychowawcze,
na terenie poradni, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku  rodzinnym;  2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie  przyczyn niepowodzeń;  3) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności  uczenia się;
4) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-  pedagogicznej;  5) prowadzenie terapii pedagogicznej na terenie poradni, przedszkoli i szkół,
6) prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  i młodzieży;
7) prowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji wspomagających  wychowawczą funkcję rodziny;  8) udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku  kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;  9) prowadzenie edukacji prozdrowotnej dla uczniów, rodziców i nauczycieli  w przedszkolach i szkołach.
4. Zakres zadań logopedy:
1) prowadzenie badań logopedycznych na terenie poradni ,  w uzasadnionych przypadkach także na terenie przedszkola, szkoły  lub w środowisku rodzinnym dziecka;
2) prowadzenie terapii logopedycznej na terenie poradni;  3) organizowanie szkoleń, prelekcji, warsztatów o tematyce poświęconej  wadom wymowy i sposobach ich korygowania dla rodziców  i nauczycieli.
5. Zakres zadań surdopedagoga:  1) prowadzenie diagnostycznych badań pedagogicznych dzieci i młodzieży  słabosłyszącej i niesłyszącej oraz opracowywanie diagnoz  pedagogicznych dla potrzeb zespołu orzekającego w wyżej wymienionym  zakresie;  2) prowadzenie pracy terapeutycznej z dziećmi słabosłyszącymi  i niesłyszącymi w formie indywidualnej, zespołowej lub grupowej na  terenie poradni;
3) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi słabosłyszącymi  i niesłyszącymi na terenie szkół i przedszkoli, w przypadku braku  specjalisty w szkole i w miarę posiadanych środków finansowych poradni;  4) wspomaganie i wspieranie rodziców ( opiekunów ) dzieci z wadą słuchu;
5) pomaganie rodzicom ( opiekunom ) w rozwiązywaniu bieżących  problemów związanych z rehabilitacją słuchową, edukacją i wychowaniem  dzieci;  6) systematyczna współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie  rozwiązywania bieżących problemów związanych ze specyfiką pracy  z dzieckiem z wadą słuchu;
7) wspomaganie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie podnoszenia  wiedzy i umiejętności, metod, form pracy oraz specyfiki rozwoju dziecka  z wadą słuchu;  8) utrzymywanie i nawiązywanie kontaktu z instytucjami działającymi na  rzecz dzieci z wadą słuchu;
9) pomoc w załatwianiu spraw związanych z otrzymaniem aparatu  słuchowego, sprzętu wspomagającego lepszy odbiór mowy;  10) popularyzowanie spraw dotyczących środowiska słabosłyszących;
11) współpraca ze specjalistami pracującymi z dzieckiem; logopedami,  psychologiem, pedagogiem specjalnym, specjalistą terapii pedagogicznej  i wychowawcami;
12) prowadzenie diagnostycznych badań pedagogicznych dzieci  przedszkolnych;  13) prowadzenie konsultacji, doradztwa i działalności informacyjnej  i profilaktycznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;  14) sprawowanie opieki i odpowiedzialność za współpracę z przydzielonymi  przedszkolami;
15) prowadzenie terapii pedagogicznej dzieci w wieku przedszkolnym;
16) prowadzenie i organizowanie wspomagania przedszkoli, szkół lub  placówek, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4 niniejszego statutu  w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni oraz  realizowanie zadań koordynatora sieci współpracy  i samokształcenia we współpracy ze specjalistami poradni.
6. Zakres zadań głównej księgowej:
1) planowanie budżetu zgodnie z klasyfikacją budżetową;
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości  i innymi obowiązującymi przepisami;  3) sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami  o sprawozdawczości budżetowej;
4) odpowiedzialność za prawidłowa realizację polityki finansowej –  przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
5) sporządzanie list płac, miesięcznych zestawień, przelewów, rozliczeń  ZUS;
6) ochrona danych osobowych przy ich przetwarzaniu;
7) przestrzeganie zachowania tajemnicy służbowej;
8) prawidłowe i terminowe wykonywanie swoich obowiązków.
7. Zakres zadań samodzielnego referenta:  1) prowadzenie rejestracji dzieci i młodzieży;
2) prowadzenie dziennika korespondencyjnego i koniecznej dokumentacji  kancelaryjnej;  3) przyjmowanie telefonów;
4) prowadzenie księgi inwentarzowej, księgi księgozbioru, kart inwentaryzacyjnych;  5) prowadzenie list obecności pracowników;
6) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich, kart urlopowych, zezwoleń na  dodatkową pracę;  7) kontrolowanie aktualności badań lekarskich, książeczek zdrowia pracowników;  8) prowadzenie akt osobowych pracowników;
9) uposażenie i przeszeregowanie pracowników;
10) prowadzenie archiwum zakładowego;  11) komputerowe opracowywanie orzeczeń i opinii o badanych osobach  i terminowe ich wysyłanie;
12) prowadzenie korespondencji ze szkołami dotyczącej badanych dzieci;
13) zakup materiałów biurowych, środków czystości i innego drobnego  sprzętu;
14) wykonywanie zadań pracownika wyznaczonego do ewakuacji i udzielania  pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej;
8. Zakres zadań sprzątaczki:  1) wykonywanie prac porządkowych we wszystkich pomieszczeniach poradni  i dbanie o ogólną estetykę placówki;  2) sprzątanie obejścia poradni.
9. Szczegółowe zakresy czynności nauczyciele otrzymują każdego roku na  zebraniu rady pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny. Zakresy  czynności mogą być weryfikowane.
10. Pracownicy administracyjni i obsługowi otrzymują zakresy czynności  w momencie zatrudnienia. Zakresy czynności mogą być weryfikowane.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne  przepisy. 2. Poradnia używa podłużnej pieczęci urzędowej o treści

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Gen. Grota Roweckiego 9e, 63-900 Rawicz
tel. 65 614 18 54; 65 614 27 98  NIP 699-18-62-672 REGON 4101094596

Pobierz Statut Poradni w pliku PDF