WNIOSKI I FORMULARZE

Obowiązujące od 16.03.2013r. w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Rawiczu druki wniosków, zaświadczeń, opinii i inne:

nr 1 – Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka w wieku szkolnym
nr 2 – Wniosek pełnoletniego ucznia o przyjęcie w poradni
nr 3 – Wniosek rodziców o badanie funkcji poznawczych
nr 4 – Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka w wieku przedszkolnym
Załącznik do wniosku 4 – Opinia wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, w szkole (wypełnia wychowawca)
nr 5 – Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka w wieku od 0 – 3 roku życia
nr 6a – Wniosek rodziców do zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głęboki
nr 6b – Wniosek rodziców o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
nr 6c – Wniosek rodziców o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
nr 6d – Wniosek rodziców o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
nr 7 – Zaświadczenie lekarskie/ do indywidualnego nauczania

nr 7a – Zaświadczenie lekarskie/ do indywidualnego przygotowania przedszkolnego
nr 7b – Zaświadczenie lekarskie/ do kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju
nr 7c – Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii
nr 8 – Wyrażenie zgody na udział dziecka w zajęciach terapii pedagogicznej, psychologicznej|
nr 6e – Wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
nr 9 – Wniosek o wydanie opinii / informacji
nr 10 – Wniosek o przyjęcie na diagnozę logopedyczną i jeśli zaistnieje taka konieczność objęcie dziecka terapią logopedyczną
Załącznik A do wniosku nr 1/ nr 2 – Informacja o specyficznych trudnościach ucznia w czytaniu, pisaniu / wypełnia nauczyciel j. polskiego, j. obcego
Załącznik B do wniosku nr 1/ nr 2 – Opinia wychowawcy o funkcjonowaniu ucznia w szkole / wypełnia wychowawca
Załącznik C do wniosku nr 1 – Informacja o zdiagnozowaniu ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się uczniów klas I- III szkoły podstawowej<
Załącznik D do wniosku nr 1/ nr 2 – Informacja wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dotycząca ucznia zdolnego